Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги

Support the Antimonopoly Committee of Ukraine for Enforcing State Aid rules

11/04/2019

Семінар «Застосування правил державної допомоги в Україні» у Житомирі / Workshop on the Application of State Aid Rules in Ukraine in Zhytomyr

31 жовтня 2019 року у Житомирі було проведено семінар «Застосування правил державної допомоги в Україні» експертами Антимонопольного комітету України та Проектом SESAR для представників Житомирської міської ради, Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирської обласної рад, інших надавачів державної допомоги. Проект SESAR взяв участь у семінарі та пояснював, як в державах-членах застосовуються правила державної допомоги для обмеження спотворення конкуренції на ринках, щоб бізнес міг вільно конкурувати та пропонував громадянам кращі товари та послуги за нижчі ціни.
Семінар мав на меті представити та обговорити застосування правил державної допомоги в Україні, визначити шляхи кращої кооперації між АМКУ та надавачами державної допомоги. Семінар охоплював основні теми, пов’язанні з виконанням вимог Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» та відповідних нормативно-правових актів. Також до початку семінару була проведена велика попередня робота – надавачі Житомирщини надсилали конкретні питання до АМКУ та Проекту, які стали основою змісту семінару. Учасники мали можливість обмінятися думками з фахівцями АМКУ щодо процедур державної допомоги України та ділитися уроками, отриманими АМКУ (як уповноваженого органу у сфері державної допомоги) з оцінки справ щодо державної допомоги.
Керівник Проекту Штефан Сабау стверджує, що «джерелом успіху в політиці державної допомоги та правозастосуванні є об'єктивний аналіз поточної ситуації та поступова реалізація до моменту, коли ринки все більше і більше розвиваються, а споживачі починають розуміти переваги таких важливих реформ. Ми прагнемо до твердого, ефективного та послідовного шляху європейської інтеграції. Правила державної допомоги, значна частина конкурентного портфоліо, є одними з найважливіших інтегративних факторів для існування сильної економіки.
Коли Румунія впроваджувала правила державної допомоги, як зараз це робить Україна, я особисто брав участь у запровадженні цих правил у своїй країні. На той час ринки не були зрілими, і державна влада та бізнес не були готові впоратися з конкретними вимогами. Це зробило процес довгим і складним. Але після злагоджених зусиль Румунія може тепер пишатися своїм економічним зростанням, новими інвестиціями, створеними робочими місцями і більш конкурентоспроможним бізнес-середовищем»
Поширення знань про державну допомогу є важливою діяльністю для АМКУ у її спробах спростити перехід до нової системи державної допомоги в Україні та ознайомити зацікавлені сторони з її особливостями. АМКУ та Проект SESAR розробили на веб-сайті Проекту Портал знань з державної допомоги та електронну бібліотеку, які містять найважливіші документи для кращого розуміння правил та процедур.


On 31 October 2019, a Workshop on the Application of State Aid Rules in Ukraine was held in Zhytomyr by the Antimonopoly Committee of Ukraine with the support of the EU funded SESAR Project for representatives of the Zhytomyr City Council, Zhytomyr Oblast State Administration, Oblast Council, and other local State aid grantors. The SESAR Project took part in the Workshop and explained how the EU State aid rules are implemented in the Member States with a view to limit distortions of competition in markets in order to allow business to compete freely and to provide citizens with better goods and services at lower prices.
The Workshop aimed to present and discuss main features of the State aid rules in Ukraine and to explore further ways to improve the cooperation between AMCU and aid grantors. The Workshop covered the main topics related to application of the provisions of the Law of Ukraine "On State aid to undertakings" and related legal acts. Also, a preliminary work had been done before the Workshop and the State aid grantors from Zhytomyr Oblast sent specific questions to the AMCU and the Project, as a basis of the Workshop’s content. The participants had the opportunity to exchange with AMCU specialists views concerning the Ukrainian State aid procedures and share lessons learnt by the AMCU (as Authorized Body in the field of State aid) from the assessment of State aid cases.
Team Leader of the Project Stefan Sabau underlined, that “we strive for a firm, effective and consistent path with regard to European integration. The State aid rules, which make a big part of the competition portfolio, are amongst the most important integrative factors for a solid economy to exist.
When Romania was implementing the State aid rules like Ukraine is doing now, I was personally involved in introducing those rules in my country. At that time, markets were not mature and the State authorities and businesses were not ready to cope with the specific requirements. That made the process long and difficult. But after concerted efforts, Romania can be now proud of its economic growth, new investments implemented, new jobs created, and a more competitive business environment.”
The knowledge dissemination on State aid is an important activity for AMCU in its efforts to simplify the transition to a new State aid system in Ukraine and to familiarize all interested stakeholders with its features. AMCU and the SESAR Project developed on the Project`s website a Knowledge Management System and a e-library comprising the most important documents for a better understanding of rules and procedures.

Немає коментарів:

Дописати коментар