Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги

Support the Antimonopoly Committee of Ukraine for Enforcing State Aid rules

11/04/2019

Семінар «Застосування правил державної допомоги в Україні» у Житомирі / Workshop on the Application of State Aid Rules in Ukraine in Zhytomyr

31 жовтня 2019 року у Житомирі було проведено семінар «Застосування правил державної допомоги в Україні» експертами Антимонопольного комітету України та Проектом SESAR для представників Житомирської міської ради, Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирської обласної рад, інших надавачів державної допомоги. Проект SESAR взяв участь у семінарі та пояснював, як в державах-членах застосовуються правила державної допомоги для обмеження спотворення конкуренції на ринках, щоб бізнес міг вільно конкурувати та пропонував громадянам кращі товари та послуги за нижчі ціни.
Семінар мав на меті представити та обговорити застосування правил державної допомоги в Україні, визначити шляхи кращої кооперації між АМКУ та надавачами державної допомоги. Семінар охоплював основні теми, пов’язанні з виконанням вимог Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» та відповідних нормативно-правових актів. Також до початку семінару була проведена велика попередня робота – надавачі Житомирщини надсилали конкретні питання до АМКУ та Проекту, які стали основою змісту семінару. Учасники мали можливість обмінятися думками з фахівцями АМКУ щодо процедур державної допомоги України та ділитися уроками, отриманими АМКУ (як уповноваженого органу у сфері державної допомоги) з оцінки справ щодо державної допомоги.
Керівник Проекту Штефан Сабау стверджує, що «джерелом успіху в політиці державної допомоги та правозастосуванні є об'єктивний аналіз поточної ситуації та поступова реалізація до моменту, коли ринки все більше і більше розвиваються, а споживачі починають розуміти переваги таких важливих реформ. Ми прагнемо до твердого, ефективного та послідовного шляху європейської інтеграції. Правила державної допомоги, значна частина конкурентного портфоліо, є одними з найважливіших інтегративних факторів для існування сильної економіки.
Коли Румунія впроваджувала правила державної допомоги, як зараз це робить Україна, я особисто брав участь у запровадженні цих правил у своїй країні. На той час ринки не були зрілими, і державна влада та бізнес не були готові впоратися з конкретними вимогами. Це зробило процес довгим і складним. Але після злагоджених зусиль Румунія може тепер пишатися своїм економічним зростанням, новими інвестиціями, створеними робочими місцями і більш конкурентоспроможним бізнес-середовищем»
Поширення знань про державну допомогу є важливою діяльністю для АМКУ у її спробах спростити перехід до нової системи державної допомоги в Україні та ознайомити зацікавлені сторони з її особливостями. АМКУ та Проект SESAR розробили на веб-сайті Проекту Портал знань з державної допомоги та електронну бібліотеку, які містять найважливіші документи для кращого розуміння правил та процедур.


On 31 October 2019, a Workshop on the Application of State Aid Rules in Ukraine was held in Zhytomyr by the Antimonopoly Committee of Ukraine with the support of the EU funded SESAR Project for representatives of the Zhytomyr City Council, Zhytomyr Oblast State Administration, Oblast Council, and other local State aid grantors. The SESAR Project took part in the Workshop and explained how the EU State aid rules are implemented in the Member States with a view to limit distortions of competition in markets in order to allow business to compete freely and to provide citizens with better goods and services at lower prices.
The Workshop aimed to present and discuss main features of the State aid rules in Ukraine and to explore further ways to improve the cooperation between AMCU and aid grantors. The Workshop covered the main topics related to application of the provisions of the Law of Ukraine "On State aid to undertakings" and related legal acts. Also, a preliminary work had been done before the Workshop and the State aid grantors from Zhytomyr Oblast sent specific questions to the AMCU and the Project, as a basis of the Workshop’s content. The participants had the opportunity to exchange with AMCU specialists views concerning the Ukrainian State aid procedures and share lessons learnt by the AMCU (as Authorized Body in the field of State aid) from the assessment of State aid cases.
Team Leader of the Project Stefan Sabau underlined, that “we strive for a firm, effective and consistent path with regard to European integration. The State aid rules, which make a big part of the competition portfolio, are amongst the most important integrative factors for a solid economy to exist.
When Romania was implementing the State aid rules like Ukraine is doing now, I was personally involved in introducing those rules in my country. At that time, markets were not mature and the State authorities and businesses were not ready to cope with the specific requirements. That made the process long and difficult. But after concerted efforts, Romania can be now proud of its economic growth, new investments implemented, new jobs created, and a more competitive business environment.”
The knowledge dissemination on State aid is an important activity for AMCU in its efforts to simplify the transition to a new State aid system in Ukraine and to familiarize all interested stakeholders with its features. AMCU and the SESAR Project developed on the Project`s website a Knowledge Management System and a e-library comprising the most important documents for a better understanding of rules and procedures.

10/28/2019

Засідання Наглядової ради Проєкту ЄС «Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги» / Steering Committee of the EU funded Project “Support to the Antimonopoly Committee of Ukraine for Enforcing State Aid Rules


25 жовтня 2019 року в приміщенні Антимонопольного комітету України (АМКУ) було організовано засідання Наглядової ради Проєкту ЄС «Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги» (Проєкт SESAR). Модератором заходу був пан Юрій Терентьєв, Голова АМКУ. Делегацію ЄС представляли пан Хосе Мануель Ернандес Мартінес - радник з питань конкуренції та енергетичних ринків та пані Ірина Губарець, менеджер сектору з питань конкуренції та економічного співробітництва.

Метою наради було представити основні результати та досягнення діяльності Проєкту за звітний період (01 березня 2019 р. - 31 серпня 2019 р.).Під час вступного слова пан Терентьєв підкреслив, що діяльність Проєкту, його щоденна підтримка фахівців АМКУ під час розгляду справ у сфері державної допомоги та письмові висновки експертів Проєкту мають величезне значення для АМКУ як Уповноваженого органу України в сфері державної допомоги. Цю думку також повністю підтримав пан Хосе Мануель Ернандес Мартінес (Представництво ЄС в Україні).

У нараді також взяли участь представники Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України та членів консорціуму (WYG, Deloitte), який здійснює реалізацію Проєкту.
Пан Штефан Сабау, керівник команди Проєкту, представив результати діяльності Проекту з розподілом на чотири компоненти, імплементація яких здійснюється Проєктом (Компонент 1: Підтримка створення ефективної системи контролю за державною допомогою в Україні; Компонент 2: Підтримка АМКУ у виконанні функції контролю за державною допомогою; Компонент 3: Посилення інституційної спроможності Уповноваженого органу у сфері державної допомоги та надавачів державної допомоги; Компонент 4: Адвокатування державної допомоги та підвищення інформованості щодо діяльності Проєкту).
Результати діяльності Проєкту за звітний період також були надані учасниками засідання в електронному форматі на портативних картках пам'яті.


On October 25, 2019, at the premises of the Antimonopoly Committee of Ukraine (AMCU) the EU funded Project “Support to the Antimonopoly Committee of Ukraine for Enforcing State Aid Rules” (SESAR project) Steering Committee was organized. The event was moderated by Mr Yuriy Terentyev, Chairman of AMCU. EU Delegation was represented by Mr Jose Manuel Hernandez Martinez – Counselllor - Competition Policy and Energy Markets and Ms Iryna Hubarets, Sector Manager - Competition and Economic Cooperation.


The aim of the meeting was to present the main outcomes and results of the Project’s activities during the reporting period (01 March 2019 – 31 August 2019).

During his welcome speech, Mr Terentyev emphasised that activity of the Project, its daily support to the case handlers in the field of State aid and the written opinion provided by the Project’s experts are of enormous value for the AMCU as the Authorized Body of Ukraine in the field of State aid. This opinion was also fully supported by Mr Jose Manuel Hernandez Martinez (EU Delegation to Ukraine).
The meeting was attended also by representatives of the Government Office for Coordination on European and Euro-Atlantic Integration of the Cabinet of Ministers of Ukraine, Ministry of Finance of Ukraine, and the consortium members (WYG, Deloitte) which implements the Project.
Mr Stefan Sabau, Team Leader of the Project, presented the results of the Project’s activity with the breakdown by four components, implemented by the Project (Component 1: Support to the establishment of effective State aid control system in Ukraine; Component 2: Support to AMCU in performing State aid control function; Component 3: Strengthening institutional capacity of the State aid authority and aid granting bodies; Component 4: State aid advocacy and project visibility).
The outputs of the Project’s activity during the reporting period were also shared with the participants in the electronic format on the memory sticks.

10/14/2019

Cемінар Антимонопольного комітету України у Вінниці / Workshop provided by the State aid Department of the Antimonopoly Committee of Ukraine in Vinnytsia

11 жовтня 2019 року у Вінниці проводився семінар «Застосування правил державної допомоги в Україні» експертами Антимонопольного комітету України та Проектом SESAR. У рамках заходу представники Вінницької міської ради, Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької обласної рад дізнавались про підхід щодо надання державної допомоги в Україні та принципи її застосування на практиці, оскільки система була створена в Україні в 2017 році, слідуючи зобов'язанням країни щодо Угоди про Асоціацію з ЄС. Проект SESAR взяв участь у семінарі та пояснював, як в державах-членах застосовуються правила державної допомоги з метою обмеження спотворення конкуренції на ринках, щоб бізнес міг вільно конкурувати та пропонував громадянам кращі товари та послуги за нижчі ціни.
Семінар, підготовлений фахівцями АМКУ за підтримки SESAR, мав на меті - представити та обговорити застосування правил державної допомоги в Україні, визначити шляхи кращої кооперації між АМКУ та надавачами державної допомоги. Семінар охоплював основні теми, пов’язанні з виконанням вимог Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» та відповідних нормативно-правових актів. Також до початку семінару була проведена велика попередня робота – надавачі надсилали конкретні питання до АМКУ та Проекту, які стали основою змісту, що розглядався.
Учасники мали можливість обмінятися з фахівцями АМКУ думками щодо процедур державної допомоги України та ділитися уроками, отриманими АМКУ (як уповноваженого органу у сфері державної допомоги) з оцінки справ щодо державної допомоги.
Поширення знань про державну допомогу є важливою діяльністю для АМКУ у її спробах спростити перехід до нової системи державної допомоги в Україні та ознайомити всіх зацікавлених сторін з її особливостями. АМКУ та Проект SESAR розробили на веб-сайті Проекту Портал знань з державної допомоги та електронну бібліотеку, які містять найважливіші документи для кращого розуміння правил та процедур.

On 11 October 2019, a Workshop on the Application of State Aid Rules in Ukraine was held in Vinnitsa by the Antimonopoly Committee of Ukraine with the support of the EU funded SESAR Project. Representatives of the Vinnytsia City Counci and Vinnytsia Regional State Administration learned about the State aid approach in Ukraine and its principles of enforcement in practice, since the system was set up in Ukraine in 2017, following the country`s commitments comprised in the AA with the EU. The SESAR Project took part in the Workshop and explained how the EU State aid rules are implemented in the Member States with a view to limit distortions of competition in markets in order to allow business to compete freely and to provide citizens with better goods and services at lower prices.
The Workshop, prepared by the AMCU with support from the SESAR Project, aimed to present and discuss main features of the State aid rules in Ukraine and to explore further ways to improve the cooperation between AMCU and aid grantors. The Workshop covered the main topics related to application of the provisions of the Law of Ukraine "On State aid to undertakings" and related legal acts. Also, a preliminary work had been done before the Workshop and the State aid grantors sent specific questions to the AMCU and the Project, as a basis of the Workshop’s content.
The participants had the opportunity to exchange with AMCU specialists views concerning the Ukrainian State aid procedures and share lessons learnt by the AMCU (as Authorized Body in the field of State aid) from the assessment of State aid cases.
The knowledge dissemination on State aid is an important activity for AMCU in its efforts to simplify the transition to a new State aid system in Ukraine and to familiarize all interested stakeholders with its features. AMCU and the SESAR Project developed on the Project`s website a Knowledge Management System and a e-library comprising the most important documents for a better understanding of rules and procedures.