Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги

Support the Antimonopoly Committee of Ukraine for Enforcing State Aid rules

6/14/2019

Обговорення поточного стану реалізації Проекту / Project status monitoring

Для ефективної роботи та досягнення запланованих цілей необхідне чітке координування і співпраця. Тому сьогодні експерти Проекту ЄС та Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги АМКУ провели зустріч, ініційовану Анною Артеменко, державним уповноваженим АМКУ, для обговорення статусу активностей за чотирма компонентами Проекту ЄС.
Coordination and cooperation are needed for effective work and achievement of the planned goals. Therefore, today, the experts of the EU Project and AMCU State Aid Monitoring and Control Department held a meeting, initiated by Anna Artemenko, the state commissioner of the Antimonopoly Committee, to discuss the status of activities of four components of the EU Project.

Семінар «Розрахунок розриву фінансування у справах про державну допомогу» / Workshop “Funding gap calculation in state aid cases”

14 червня  Естер Харгіта, старший експерт Проекту ЄС провела спеціальний семінар для Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги АМКУ на тему «Розрахунок розриву фінансування у справах про державну допомогу». Розрахунок розриву фінансування використовується в оцінці державної допомоги у галузі інфраструктури для забезпечення пропорційності допомоги (сума допомоги обмежується необхідним мінімумом). Мета такого розрахунку полягає в тому, щоб встановити, що б відбулося без втручання держави.


The Ad hoc workshop from Eszter Hargita, Senior Non-Key Expert of the EU Project, on “Funding gap calculation in state aid cases” was held on June 14 for the AMCU Department of Monitoring and Control of State Aid. Funding gap calculation is used in the State aid assessment of infrastructure cases to ensure proportionality of the aid (that the amount of aid is limited to the necessary minimum). The aim is to establish what would have happened without any State intervention.

6/13/2019

Семінар для МФУ «Правила державної допомоги, частина 1 – Поняття допомоги» / Workshop for MFU “State aid rules, part 1 – Notion of aid”

У четвер, 13 червня, для фахівців Міністерства фінансів України відбувся спеціалізований семінар «Правила державної допомоги, частина 1 – Поняття допомоги». Під час семінару було розглянуто багато робочих питань, і представники Міністерства активно долучалися до дискусії. Експерти Проекту ЄС та спеціалісти Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги АМКУ у доповідях розглянули такі теми:
- Правила державної допомоги ЄС у контексті частини 2 глави 10 Угоди про Асоціацію Україна – ЄС
- Складові системи контролю державної допомоги в Україні

- Поняття державної допомоги
поняття «суб’єкта господарювання»
державне походження
перевага
вибірковість
вплив на конкуренцію
- Процедури
- Вправи, вирішення проблемних завдань

On Thursday, 13th of June, the specialized workshop “State aid rules, part 1 – Notion of aid” was held for the specialists of the Ministry of Finance of Ukraine. During the seminar, many working issues were considered, and representatives of the Ministry actively participated in the discussion. The experts of the EU Project and specialists of the State Aid Monitoring and Control Department of the Antimonopoly Committee of Ukraine reviewed the following topics: 
- EU State aid rules in the context of Part 2 Chapter 10 of the EU-Ukraine Association Agreement

- Components of State aid control system in Ukraine
- Notion of state aid
  • notion of “undertaking”
  • state origin
  • advantage
  • selectivity
  • impact on competition
- The procedures
- Problems solving, exercises